Ons bestuur O2A5

O2A5 
Obs de Rietput valt onder het bestuur van O2A5, de stichting voor openbaar primair onderwijs in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en West Betuwe. 
O2A5 biedt in deze regio op 25 scholen openbaar onderwijs aan. Op een openbare school is iedereen welkom. Uw eigen maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond hoort bij u en bij ons mag u zijn wie u bent. 
De scholen zijn geografisch verdeeld over vijf onderwijsteams met een eigen clusterdirectie. Iedere school heeft een eigen identiteit en werkt vanuit het strategisch beleid van O2A5. Obs de Rietput hoort bij cluster Lingewaal en de gemeente West Betuwe. 

Cluster Lingewaal 
Cluster Lingewaal bestaat uit onderstaande scholen: 
· Obs de Schatkist in Herwijnen 
· Obs de Rietput in Heukelum 
· Obs de Zandheuvel in Asperen 
 
De scholen van Cluster Lingewaal werken samen aan een gezamenlijke ambitie voor het openbaar onderwijs. 
 
College van bestuur 
De dagelijkse leiding van O2A5 is in handen van de directeur-bestuurder, mevrouw M. van der Smissen. Zij is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen onze scholen. Het is haar belangrijkste opdracht het openbare karakter van het onderwijs te borgen, de financiën te beheren en de onderwijskwaliteit te bewaken en te ontwikkelen. Haar werk wordt gevolgd door de raad van toezicht, die bestaat uit 5 externe leden. Zij zien toe op de kwaliteit en het handelen van het college van bestuur. De raad fungeert daarnaast als werkgever en sparringpartner van het bestuur.
 
Er zijn wel 10 redenen om voor openbaar onderwijs te kiezen:
1. je bent welkom en veilig;
2. je kiest voor kwalitatief goed en toekomstgerichtonderwijs;
3. je kiest voor gelijke kansen voor alle kinderen;
4. het is fijn om jezelf te kunnen zijn;
5. kinderen maken kennis met de natuur en de wereld om ons heen;
6. kinderen leren respectvol te kijken en te luisteren naar anderen;
7. kinderen leren kritisch na te denken en een eigen mening te vormen;
8. kinderen leren om verbinding te zoeken en het gesprek aan te gaan;
9. kinderen leren om samen te werken, te delen en voor elkaar op te komen;
10 kinderen leren om te willen bijdragen aan een democratische samenleving waarin iedereen meetelt.

Iedereen is welkom
Bij ons op school zijn alle kinderen welkom, ongeacht waar ze vandaan komen, wat ze geloven, wat ze wel of niet kunnen of hoe ze eruitzien. We willen dat alle leerlingen de kans krijgen om goed onderwijs te volgen. In onze school zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt, gerespecteerd wordt en de kans krijgt om te ontdekken waar ze goed in zijn.

Zelf nadenken en een mening vormen
We vinden het belangrijk dat leerlingen leren nadenken en vragen stellen. We willen dat ze zelfstandig kunnen denken en begrijpen wat er om hen heen gebeurt. We moedigen ze aan om verschillende dingen te ontdekken en hun eigen mening te vormen. We willen dat leerlingen leren zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren.

Meepraten
Bij ons op school laten we kinderen meedenken en meebeslissen. We vinden het belangrijk dat hun mening wordt gehoord.

Samen leven en samen werken
We leren kinderen ook hoe ze goed met elkaar kunnen praten, samenwerken en problemen oplossen. We willen dat ze respectvol met elkaar omgaan, elkaars standpunten begrijpen en samen oplossingen vinden.

Meedoen
Onze school bereidt leerlingen voor op volwassen worden en meedoen in de samenleving. We willen dat ze zelfverzekerd zijn en kunnen meehelpen aan een samenleving waarin iedereen meetelt.

 
 


Op de website van O2A5 vindt u meer informatie.  
Stichting O2A5 
Dam 1 
4241 BL Arkel 
0183 - 566 690 
www.o2a5.nl