Medezeggenschapsraad

De wet op de medezeggenschap regelt de medezeggenschap van ouders/verzorgers en personeel. Elke school moet dan ook een medezeggenschapsraad (MR) hebben. De MR is bevoegd alle zaken die de school aangaan te bespreken. Sommige onderwerpen zoals begroting, formatie en het activiteitenplan van de school zijn vaste jaarlijks terugkerende onderwerpen op de MR agenda. Andere onderwerpen zoals de keuze voor nieuwe onderwijsmethoden, veiligheid op school e.d. komen op initiatief van de oudergeleding, de directie of personeelsgeleding op de agenda.

In het MR-reglement, dat een wettelijke basis heeft, is geregeld wanneer de ouder- en de teamgeleding advies- of instemmingsrecht hebben. De MR van obs De Rietput bestaat uit 4 leden, 2 ouders en 2 leerkrachten. De oudergeleding wordt gekozen uit en door de ouders. De teamgeleding wordt gekozen uit en door de teamleden. De directeur is geen lid van de MR. Als adviseur is hij meestal wel aanwezig bij vergaderingen. De MR vergadert 6 tot 10 maal per jaar. De leden hebben zitting voor een periode van 3 jaar, waarna zij zich opnieuw verkiesbaar kunnen stellen. 

oudergeleding:    Joris Hartman en Elwart den Besten
teamgeleding:     Roos Spitter en Naomi van Santen

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Het schoolbestuur(=bevoegd gezag) met meer dan een school stelt een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in met wettelijk vastgelegde bevoegdheden. De GMR treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn, voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de MR van die scholen. De GMR heeft een duidelijk afgebakende, bovenschoolse positie.
De 3 scholen van de gemeente Lingewaal hebben met 2 ouders en 2 leerkrachten zitting in de GMR.

Clustermedezeggenschapsraad (CMR)
Het bevoegd gezag van de stichting O2A5 heeft tevens gekozen voor het instellen van een ClusterMedezeggenschapsRaad,verbonden aan een groep van scholen (per gemeente).
De CMR functioneert als medezeggenschapsorgaan voor het lokaal onderwijsbeleid en vervult tevens de functie van klankbord voor de GMR.
 
De organisatie van de medezeggenschap is vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut. Zo zijn er door de stichting O2A5 reglementen voor de hierboven genoemde raden, na inspraak, vastgelegd.