Schooldocumenten

Hier staan de documenten van onze school


Schoolgids en schoolplan

Schoolgids 2023- 2024
Schoolplan 2023- 2027
 

Reglementen en protocollen

Onze reglementen en protocollen staan op de website van ons bestuur.
Volgt u deze link om de documenten in te kunnen zien.

Het gaat om de volgende documenten:
- klachtenregeling
- protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school
- gedragscode
- sociale media reglement
- privacyreglement
- meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- protocol schorsing en verwijdering
 

Beleid:

Anti- Pestprotocol
Protocol meerbegaafdheid Sponsorbeleid Huiswerkbeleid
Protocol Scheiding O2A5
Veiligheidsplan
Luizenprotocol
Schoolreis protocol

Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel hebben wij vastgelegd hoe wij de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar u vindt ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het Samenwerkingsverband.